Afirmacija Bošnjaka u političkom životu Osmanskog carstva

Share

Afirmacija Bošnjaka u političkom životu Osmanskog carstva

Od Fatihova zauzimanja Bosne uticaj Bošnjaka postaje znatniji i jači u životu Osmanske carevine. Jedan od prvih Bošnjaka koji se koristio Fatihovom povlasticom bio je Jakub paša. Došavši jednom pred sultan Mehmeda dobio je zatim odgoj kod tog sultana. Jakub paša kao vojskovođa komanduje vojskom i odnosi pobjedu na Krbavskom polju 1493. godine. Ujedno, on postaje jedan od prvih predstavnika Bosne na Porti u Istanbulu. Zbog islamskog principa da se na položaje u Carevini dolazi prema sposobnostima, a ne prema pripadnosti privilegiranim staležima, veliki broj Bošnjaka dospjeli su na Porti i širom Carstva na najviše položaje u funkciji velikih vezira, begler bega, kadiaskera, jeničar agasija, defterdara, carskih kapidžija, namjesnika, vezira, paša, muftija, muderrisa, književnika, kadija i šejh-ul-islama. Samo u periodu od 1544. do 1612. godine slijedeći Bošnjaci su bili veliki veziri – sadri azami:
1. Rustem paša Opuković (1544.-1560.)
2. Semiz Ali paša Pračić (1560.-1564.)
3. Tavil Mehmed paša Sokolović (1565.-1579.)
4. Sijavuš paša, u tri navrata vezirovao sedam godina, umro 1594. godine
5. Ibrahim paša, novošherlija, u tri navrata vezirovao četiri godine, umro 1600. godine
6. Javuz Ali paša Malkoč, umro 1604. godine
7. Lala Mehmed paša Sokolović, umro 1607. godine
8. Derviš paša Sokolović, umro 1607. godine
9. Kujundži Murat paša, (1607-1611.)

Veziri sa četiri tuga

1. Pertev paša 1562. godine
2. Lala Kara Mustafa paša Sokolović 1580. godine
3. Halil paša 1594. godine

Veziri s tri tuga

1. Kara Mustafa paša Jurjević 1538. godine
2. Sinan paša Opuković 1553. godine
3. Kara Osman han 1554. godina
4. Pijale paša 1574. godine
5. Mustafa paša Sokolović, pogubljen 1574. godine
6. Ferhat paša Sokolović, stradao u atentatu 1590. godine
7. Hasan paša Sokolović, gazi 1598. godine
8. Gazi Hasan paša Tiro, 1602. godine
9. Ibrahim han Sokolović, (Begler-beg bosanski) 1609. godine
10. Ahmed paša Dugalić, 1612. godine

Veliki admirali – kapudan paše

1. Sofi Ali paša (namjesnik u Egiptu 1562. godine)
2. Murat paša Sokolović, poginuo u Jemenu 1569. godine
3. Oludž Hasan paša – kapudan-paša, 1587. godine
4. Halil paša Lipčanin, umro 1590. godine
5. Gazi Hasan paša Predojević, poginuo kod Siska 1593. godine
6. Husein paša Bajramagić (bosanski begler-beg) 1594. godine
7. Mehmed paša Kljunović, poginuo u Ugarskoj 1600. godine
8. Derviš paša Bajezidagić, poginuo na Otoku sv. Margarete 1601. godine
9. Mustafa paša Sokolović, namjesnik u Budimu 1605. godine
10. Mustafa paša Olovčić, (bosanski begler-beg)

Bosanski namjesnici sa titulom beg

1. Malkoč beg (Dugalić) 1553. godine
2. Hamza beg Biharović 1557. godine
3. Sinan beg Bajramagić 1562. godine

U ovom razdoblju od 68 godina Bošnjaci su dali devet velikih vezira – sadri azama – sa pet tugova, tri vezira sa četiri tuga, deset vezira sa tri tuga, deset namjesnika u pokrajinama, dok su trojica bili bosanski namjesnici s titulom beg sa dva tuga. Dakle, radi se o trideset pet Bošnjaka sa najvišim državnim i vojnim zvanjima u polustoljetnom razdoblju kada je Osmanska carevina bila na vrhuncu svoje moći. Koliko su Bošnjaci bili uključeni u politički život Osmanske carevine svjedoći činjenica da je od 264 bosanska namjesnika u doba Osmanske carevine bilo 63 Bošnjaka. U knjizi Znameniti Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini Bašagić je najbrojio 689 Bošnjaka i drugih Južnih Slavena.

sa stranice:
http://www.vigb.de/bosnjaci/?page=6

Čitaj više

Možda vas zanima...